www.archive-org-2013.com » ORG » W » WACHTELHUNDKLUBBEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 768 . Archive date: 2013-07.

 • Title: Hem
  Descriptive info: .. Hem.. Om Wachtelhundklubben.. Kommunikation och organisation.. Mål.. Stadgar.. Senaste nytt.. Kalendarium.. Organisation.. Huvudstyrelsen.. Funktionärer.. Stadgar för lokalavdelning.. SWK Södra.. Styrelsen.. SWK Småland/Öland.. SWK Väst.. SWK Östergötland/Närke.. SWK Mälardalen/Gotland.. SWK Norr.. Bli medlem.. Medlemsförmåner.. Tidningen Wachtelhunden.. Fototävling 2013.. Beställ 2013 års kalender.. SWK:s fototävling 2012.. SWK:s fototävling 2011.. SWK:s fototävling 2010.. SWK:s fototävling 2009.. SWK:s fototävling 2008.. SWK:s fototävling 2007.. SWKs fototävling 2006.. SWKs fototävling 2005.. SWKs fototävling 2004.. Om rasen.. Rashistoria/Exteriör.. Rasstandard.. Jakthunden.. Rasens historia.. RAS Nuläge.. RAS 2010-2015.. Championatsbestämmelser.. Utställning.. Kommande utställningar.. Utställningsregler.. Yxnerum 2012.. Höör 2011.. Tanumshede 2010.. Resultat Flen 2009.. BIR  ...   till tikägare.. Information till hanhundsägare.. Hanhundslista.. Länkar till Uppfödare.. Hälsostatus.. Hälsoproblem.. Avelsrapporter.. Avelsrapport för 2012.. Avelsrapport för 2011.. Avelsrapport för 2010.. Avelsrapport för 2009.. Avelsrapport för 2007.. Avelsrapport för 2008.. Avelsrapport för 2006.. Avelsrapport för 2005.. Avelsrapport för 2004.. Avelsvärdering.. Om jaktprovsverksamheten.. Jaktlig funktion mentalitet.. Jaktprovsinformation/regler.. Jaktprovsresultat.. SE JCh.. Hundar godkända på vildsvinsprov.. Kommande jaktprov.. Anmälan till jaktprov - Online.. Anmälningsblankett för jaktprov.. Startavgifter 2013/2014.. Diskussionsforum.. Länkar.. 2013-07-03.. Mälardalen/Gotland.. KM viltspår 2013.. 2013-06-24.. Allmänt.. 2013-06-23.. Östergötland/Närke.. Träningsdag Boda Vildsvinshägn.. 2013-06-22.. Småland/Öland.. Träningsgrupp Växjö.. 2013-06-09.. Väst.. Jaktprovs information.. Senast uppdaterad: 2013-07-04.. www.. wachtelhundklubben.. se.. Maila Webmaster..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Svenska Wachtelhundklubben, SWK.. Svenska Wachelhundklubben är en specialklubb för wachtelhunden och ingår som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben (SKK) och skall som sådan arbeta för SKK´s och medlemsorganisationernas gemensamma mål för wachtelhunden.. Verksamheten regleras förutom av egna stadgar i tillämpliga delar också av stadgar för SKK samt av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter..

  Original link path: /?page_id=2
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Klubbens mål.. Utöver att som medlemsorganisation i Svenska Kennelklubben (SKK) arbeta för organisationens gemensamma mål.. har rasklubbens även utarbetat ett antal långsiktiga mål.. Vi vill bibehålla wachtelhundrasens specifika karaktär.. och jaktliga egenskaper som mångsidig bruksjakthund med god mentalitet samt att förbättra den funktionell hälsan.. I dokumentet rasspecifika avel strategier (RAS) omnämns fem fokusområde med tillhörande mål.. Population/ avelsstruktur.. Jaktlig funktion och mentalitet.. Hälsa.. Exteriör.. De första fyra är beskrivna i RAS dokumentet med mål och hur vi avser att ta oss dit.. ( klicka på länken).. Det femte området ,.. kommunikation och organisation.. ligger utanför RAS  ...   når ut till våra medlemmar på ett tillfredställande sätt och att ni som medlemmar kan få kontakt med styrelser och funktionärer gör att vi förhoppningsvis får den delaktighet och engagemang som driver klubben framåt.. Till vårt förfogande har vi medlemstidningen, Wachtelhunden och vår hemsida.. Det dock av stor vikt att dessa forum känns aktuella och är välbesökta och uppskattade.. Även detta kommer vi att mäta periodiskt för att förvissa oss om att ni tycker att det ger er något.. Vid mätningarna kommer ni även att ges tillfälle till att utrycka era synpunkter och delge förslag till förbättringar..

  Original link path: /?page_id=21
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: STADGAR FÖR SVENSKA WACHTELHUNDKLUBBEN.. Antagna vid ordinarie årsmöte 2006.. 04.. 29 att gälla fr o m 2007.. 01.. 01.. Fastställda av Svenska Kennelklubben 2006.. 09.. 1.. Inledning.. Svenska Kennelklubben (SKK)- Hundägarnas Riksorganisation är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK.. Dessa föreningar benämnda medlemsorganisationer är länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt avtal anslutna rasklubbar.. Svenska Wachtelhundklubben (SWK) ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta förr SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med wachtelhunden.. Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.. I den mån stadgar för Svenska Wachtelhundklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar förr SKK.. § 1 MÅL.. För Svenska Wachtelhundklubben, nedan benämnd klubben, gäller det för SKKs medlemsorganisationer gemensamma målet.. att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom.. att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.. att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av rasen.. att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.. att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.. att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.. § 2 VERKSAMHET.. För att nå uppsatta mål skall klubben.. informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Wachtelhundklubben dess mål, organisation och arbetsformer.. informera om wachtelhunden och dess användningsområden.. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.. utforma regler för jaktprov samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKKs stadgar.. anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.. stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.. § 3 MEDLEMSKAP.. Enskild medlem kan bli medlem i klubben.. Styrelsen beviljar medlemskap.. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.. Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom.. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem.. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.. Fullmäktige kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.. Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar.. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.. Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan.. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.. Person som är anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.. § 4 MEDLEMSAVGIFT.. Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie fullmäktigemöte.. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift.. Övriga medlemmar betalar av fullmäktigemötet fastställd familjemedlemsavgift.. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.. § 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD.. Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.. Med mandatperiod avses i dessa stadgar:.. För delegater till fullmäktige:.. tiden från och med det fullmäktigemöte till vilken delegaten valts, till därpå kommande fullmäktigemöte.. För andra personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det fullmäktigemöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande fullmäktigmöte eller till och med det fullmäktigemöte som mandatperioden avser.. Delegat, vars medlemskap upphört i den medlemsorganisation som utsett vederbörande, kan inte kvarstå som delegat för denna.. § 6 ORGANISATION.. Klubbens högsta beslutande organ är Fullmäktigemötet, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen.. Klubbens verksamhet handhas även av lokalavdelningar, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar, fastställda av klubben.. För bildande av lokalavdelningar krävs godkännande av styrelsen.. § 7 FULLMÄKTIGE.. Mom 1 Fullmäktigemötet, ordinarie och extra.. Ordinarie fullmäktigemöte skall hållas varje år under april eller maj månad.. Kallelse skall utfärdas av styrelsen och skriftligen delges lokalavdelningarna och delegater senast 21 dagar före fullmäktigemötet.. Till kallelsen skall bifogas verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som skall behandlas vid fullmäktigemötet.. Extra fullmäktigemöte skall hållas om revisorerna eller minst 1/3- del av fullmäktigedelegaterna så yrkar.. Styrelsen kan också kalla till extra fullmäktigemöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger.. Yrkande om extra fullmäktigemöte skall vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till yrkandet.. Extra fullmäktigemöte skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen.. Kallelse till extra fullmäktigemöte skall senast 21 dagar före mötet av styrelsen sändas per post till varje lokalavdelning och till varje delegat som finns anmäld hos styrelsen.. Med kallelsen skall bifogas handlingar i det eller de ärenden som skall behandlas.. Tid och plats för fullmäktigemöte bestäms av styrelsen.. Mom 2 Fullmäktigedelegater.. Fullmäktigedelegater utses av lokalavdelningarna.. Härvid skall följande gälla:.. a.. varje lokalavdelning utser en delegat och en suppleant.. b.. lokalavdelning utser härutöver en delegat och en suppleant för varje påbörjat 100-tal medlemmar.. Valbar till fullmäktigedelegat eller suppleant är medlem från det år då han/hon fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens  ...   STYRELSE.. Förvaltning av klubbens angelägenheter handhas av en av fullmäktige vald huvudstyrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.. Mom 1 Styrelsens organisation.. Styrelsen består av en ordförande, minst sex och högst 8 ordinarie ledamöter samt högst två suppleanter.. Ordinarie fullmäktigemöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.. Suppleanterna tjänstgör i den ordning röstetalet vid fullmäktigemötet visar, eller om röstetal saknas, enligt beslut av fullmäktige.. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i klubben.. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer.. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom sig eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen givna arbetsuppgifter.. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.. Vid sammanträde skall protokoll föras.. Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet.. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om.. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.. Mom 2 Styrelsens åligganden.. Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat.. Ansvara för klubbens avelsfrågor.. Bereda ärenden som skall behandlas av fullmäktigemötet.. Verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut och uppdrag.. Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.. Avge verksamhetsberättelse och årsbokslut.. Utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige.. Senast det datum SKK fastställer anmäla klubbens delegater och suppleanter till SKK.. Senast den sista februari avlämna styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning till revisorerna.. Senast den 30 april varje år sända ett exemplar av verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisorernas berättelse till SKK.. Senast en månad efter ordinarie fullmäktigemöte till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.. Tillställa SKK ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och fullmäktigemöten.. Upprätta program rörande tid och plats för prov och utställningar.. Avge yttrande över av SKK till klubben hänskjutna ärenden.. I övrigt sköta klubbens angelägenheter.. § 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION.. Klubbens årsbokslut med balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av fullmäktigemötet utsedda revisorerna.. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år.. Med ett år menas tiden från det att fullmäktigemöte då valet skett till och med det därpå kommande ordinarie fullmäktigemötet.. Klubbens räkenskaper skall tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna senast sista februari.. Revisorernas berättelser skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars och skall ingå i de handlingar som före ordinarie fullmäktigemöte sänds till varje fullmäktigedelegat.. Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.. Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.. Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra fullmäktigemöte.. § 10 VALBEREDNING.. Av fullmäktigemötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie fullmäktigemöte.. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år.. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje fullmäktigemöte.. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.. Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.. § 11 PROTOKOLL.. Protokoll skall föras vid fullmäktigemöten samt vid styrelsens sammanträden.. Protokollen skall återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.. Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.. § 12 DISCIPLINÄRENDEN.. För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.. § 13 FORCE MAJEURE.. Om klubben på grund av omständigheter som den icke kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.. Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.. Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK.. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang.. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.. § 14 STADGEÄNDRING.. Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 31 december inges till styrelsen som däröver till fullmäktigemötet avger yttrande enligt § 7, mom 3 pkt 17.. Beslut om ändring av stadgarna fattas av fullmäktigemötet.. För sådant beslut krävs antingen ett det biträds av ¾ delar av antalet i beslutet deltagande delegater vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller vid likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett skall vara ordinarie.. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK.. § 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN.. Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid fullmäktigemöte.. För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie och på det senare fullmäktigemötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.. Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2..

  Original link path: /?page_id=10
  Open archive

 • Title: Senaste nytt
  Descriptive info: Här hittar du senaste nytt.. 2013-06-24.. 2013-04-09.. Provregistreringar på SKK.. 2013-04-05.. Fullmäktigemöte.. 2013-02-24.. Avelskonferens.. 2012-12-04.. 2012-11-17.. Omröstning Fototävling 2013.. 2012-09-20.. 2012-08-21.. 2012-05-16.. Efterlysning!.. 2012-05-14.. Wachtelhund film.. 2012-04-26.. Kallelse till Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte.. 2012-04-25.. Förändringar i jaktprovsbestämmelserna.. 2011-09-13.. Ny stambok ute.. 2011-07-01.. Verksamhetsplan 2011-2012.. 2011-06-12.. Protokoll SWK Fullmäktigemöte 2011-05-07.. 2011-05-16.. Inbjudan till Internationellt jaktprov i skåne 3 september.. 2011-04-10.. Köp hanhundskatalogen!.. 2011-03-15.. Medlemserbjudande.. 2011-02-15.. Nya utställningsregler 2011.. 2011-02-01.. Ny färgregistrering.. 2010-11-01.. Kravet på obligatorisk ögonlysning före parning är borttaget.. 2010-08-01.. Välkommen till vår nya hemsida..

  Original link path: /?page_id=113
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: 130303: SWK HS styrelsemöte, Quality hotel (Eurostop) i Jönköping.. 130316-17: SKK Avelskonferens Hundavel, en välfärdsfråga för hunden i Sollentuna.. 130406: Avelskonferens i Jönköping, Jönköpings hotel konferens.. 130407: Lokalavdelningsmöte, Jönköping hotell konferens.. 130427: SWK HS styrelsemöte, Quality hotel (Eurostop) i Jönköping.. 130427: SWK Fullmäktige 2013, Quality hotel (Eurostop) i Jönköping..  ...   och SJF möte med jakthundsklubbarna på Elmia i Jönköping.. 130609: SWK HS Styrelsemöte i Jönköping.. 130614-16: Preparandakurs Jaktprovsdomare i Jönköping.. 130701: Sista anmälningsdag till höstens UKL prov.. 130810: Jaktprovsdomarkonferens i Jönköping.. 130810-11: SWK HS Styrelsemöte i Jönköping.. 130901: Sista anmälningsdag till höstens ÖKL och NKL.. 130927-29: Kennelfullmäktige i Stockholm..

  Original link path: /?page_id=160
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Wachtelhundklubben är organiserad i en huvudstyrelse samt 6 lokalavdelningar med var för sig.. valda styrelser geografiska fördelade över landet.. Tanken med avdelningarna är att komma närmare medlemmarna, genomföra jaktprov och.. tränings/ kursverksamheten i enlighet med klubbens mål.. Varje avdelning har numera en egen "hemsida" där information om händelser och aktiviteter inom.. just ditt område kommer att finnas..

  Original link path: /?page_id=23
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Ordförande.. AU/VU.. Roger Mårtensson.. Knestorp.. 514 61 Dalstorp.. Tel: 0321 - 606 69.. Mobil: 070 - 628 39 04.. E-post:.. roger.. martensson@hotmail.. com.. Vice ordförande.. Info- och mediaansvarig.. Göran Hellberg.. Ängatorpgård 1.. 441 92 Alingsås.. Tel: 0322 - 62 21 04.. Mobil; 070-830 21 47.. goran.. hellberg@hellbergsafety.. Kassör.. Arkivarie.. Monica Holmberg.. Dala Norrgård 6.. 561 95 Lekeryd.. Tel: 036-805 19.. Mobil: 070-378 05 09.. monica@watterbygden.. Jaktprovsekreterare.. Anders Johnsson.. Uråsa Myrtorpet.. 362 53 Uråsa.. Mobil: 070-542 83  ...   Mobil: 0734 - 18 10 82.. larsson.. jorgen@telia.. Avelsansvarig.. Elisabeth Kärnestam.. Smultronstället 9.. 246 32 Löddeköpinge.. Tel: 046 - 70 65 02.. elisabeth.. k@spray.. Biträdande.. Bill Håkansson.. Botten 3.. 611 90 Ålberga.. Mobil: 070-556 08 30.. bill@kiladalens.. Marcus Löfström.. Ålabodsvägen 206.. 261 63 Glumslöv.. Mobil: 070-697 76 58.. marcuslofstrom@hotmail.. Suppleant.. Medlemsansvarig.. Ulf Rosén.. Värtavägen 24.. 115 53 Stockholm.. Mobil: 070 - 625 61 57.. ulfhrosen@hotmail.. Madelen Norström.. Änggatan 10.. 664 34 Grums.. Mobil: 073-808 86 40.. hammarstigens@home..

  Original link path: /?page_id=74
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Revisorer.. Jeanette Lindstrand.. Lokvägen 59.. 253 52 Påarp.. Mobil: 070-871 39 92.. jeanette.. lindstrand@hotmail.. Karin Hedestierna.. Rossaredsvägen 295 A.. 434 97 Kungsbacka.. Tel: 0300-244 20.. Mobil: 070-757 52 03.. karin.. johan.. hedestierna@gmail.. Valberedning.. Henric Öholm (sammankallande).. Mobil: 070-657 74 99.. henric.. oholm@gmail.. com.. Per Kristoffersson.. Mobil: 070-788 66 44.. per.. kristoffersson@lsn.. Markus Eriksson.. Mobil: 070-312 86 56.. eson.. ab@telia.. Web-redaktör.. Web-teknik.. Tidnings-redaktör.. Mikael Lindstrand.. Mobil: 072-220 81 75.. mikael_lindstrand@hotmail.. Jonas Jagenheim.. Tel: 0382-122 55.. Mobil: 070-747 07 26.. E-post:.. jonas@byggmaleri.. Jessica Björling.. Tel: 0611-714 15.. wachtelhunden@jessling..

  Original link path: /?page_id=75
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: STADGAR FÖR LOKALAVDELNINGEN INOM SVENSKA WACHTELHUNDKLUBBEN.. Antagna och fastställda vid ordinarie årsmöte 2006.. Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Wachtelhundklubben (SWK).. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och SWKs stadgar och av SKK och SWK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.. I den mån stadgar för lokalavdelning strider mot SKKs och/eller SWKs stadgar skall stadgar för lokalavdelning anpassas så att överensstämmelse råder.. Inom SWK skall de olika avdelningarnas stadgar vara identiska.. Lokalavdelningarnas stadgar skall fastställas av SWK.. SWKs lokalavdelningar är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för SWKs och dessa stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SWKs regionala verksamhet.. Den geografiska omfattningen av avdelningens verksamhet beslutas av SWKs styrelse.. För att nå uppsatt mål skall avdelningen.. informera och sprida kunskap om SWK dess mål, organisation och arbetsformer.. informera om klubbens ras och dess användningsområde.. anordna prov och utställningar i enlighet med SWKs och SKKs bestämmelser.. anordna verksamheter i enlighet med SWKs direktiv.. ange yttranden och verkställa utredningar på begäran av SWK eller när annan anledning föreligger.. Som medlem i SWK tillhör man den lokalavdelning inom vars område man är bosatt.. §4 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD.. Avdelningens verksamhetsår skall vara kalenderår.. Men mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det avdelningsmöte, vid vilket val skett, till och med nästkommande avdelningsmöte eller till och med det avdelningsmöte som mandatperioden avser.. Person vars medlemskap upphört i SWK kan inte kvarstå som vald styrelseledamot eller suppleant för denna inom avdelningsstyrelsen.. § 5 ORGANISATION.. Avdelningens angelägenheter handhas av avdelningsmötet och en av avdelningsmötet vald styrelse.. § 6 AVDELNINGSMÖTE.. Mom 1 Inledning.. Ordinarie avdelningsmöte skall hållas före mars månads utgång.. Extra avdelningsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen eller när avdelningens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av avdelningens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.. Om extra avdelningsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.. Kallelse till ordinarie eller extra avdelningsmöte skall utfärdas utav styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i SWKs tidning eller på annat likvärdigt sätt.. Mom 2 Dagordning.. Ordinarie avdelningsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av den som styrelsen utsett.. Avdelningsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av avdelningsmötets ordförande.. Vid ordinarie avdelningsmöte skall följande ärenden förekomma.. Justering av röstlängden.. Val av ordförande för mötet.. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar.. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.. Styrelsens redovisning av de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till styrelsen.. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplanB.. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 15.. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som senast två veckor före mötet anmälts till styrelsen.. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig.. Till ärendet skall styrelsen för behandling av avdelningsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.. Väcks vid ordinarie avdelningsmöte förslag till ett ärende som inte finns medtaget under  ...   avdelningsmötet visar, eller om röstetal saknas, enligt beslut avdelningsmötet.. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna avdelningens firma.. Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och SWKs stadgar och i SKKs stadgar bland annat.. Bereda ärenden som skall behandlas av avdelningsmötet.. Verkställa av avdelningsmötet fattade beslut.. Ansvara för avdelningens tillgångar, arkiv och korrespondens.. Avge verksamhetsberättelse och årsbokslut till ordinarie avdelningsmöte.. Senast tre veckor före ordinarie avdelningsmöte överlämna styrelsens årsbokslut med balans och resultaträkning till revisorerna.. Upprätta verksamhetsplan och rambudget för kommande verksamhetsperiod.. Avge yttrande över av SWK till avdelningen hänskjutna ärenden.. Följa de anvisningar som lämnas av SWK.. Senast en månad efter ordinarie avdelningsmöte lämna SWK uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.. Utse delegater till SWKs fullmäktigemöte i den ordning som SWKs stadgar föreskriver.. Upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och utställningar.. Tillställa SWK protokoll från avdelningsmöten och styrelsemöten.. § 8 RÄKENSKAPER OCH REVISION.. Avdelningens årsbokslut med balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av avdelningens angelägenheter skall årligen granskas av de av avdelningsmötet utsedda revisorerna.. Med ett år menas tiden från det att avdelningsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie avdelningsmötet.. Avdelningens räkenskaper skall tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna senast tre veckor före ordinarie avdelningsmöte.. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie avdelningsmöte.. När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.. § 9 VALBEREDNING.. Av avdelningsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie avdelningsmöte.. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år.. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje avdelningsmöte.. § 10 PROTOKOLL.. Protokoll skall föras vid avdelningsmöten samt vid styrelsens sammanträden.. § 11 DISCIPLINÄRENDEN.. § 12 FORCE MAJEURE.. Om avdelningen på grund av omständighet som den icke kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.. Avdelningen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.. Avdelningens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SWK.. På motsvarande sätt har avdelningen rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.. Avdelningen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang.. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom avdelningen som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.. § 13 STADGEÄNDRING.. Förslag till ändring av dessa stadgar skall efter godkännande av avdelningsmötet inges till SWKs styrelse som däröver till fullmäktigemötet avger yttrande.. Beslut om ändring fattas av fullmäktigemötet.. För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ delar av antalet i beslutet deltagande delegater vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller vid likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett skall vara ordinarie.. § 14 UPPLÖSNING AV AVDELNINGEN.. SWKs styrelse fattar beslut om att avdelningen skall upphöra.. Innan beslut fattas skall samråd och eventuell överenskommelse göras med berörda avdelningar..

  Original link path: /?page_id=24
  Open archive

 • Title: SWK Södra
  Descriptive info: Välkommen till SWK Södra.. Glöm inte att anmäla din hund till höstens jaktprov på hemsidan, sista dag för UKL är den 1 juli, för övriga prov är det 1 september.. Tänk på att datum för skogsproven, 31/8, inte är korrekt, det är ett fiktivt datum för att ni ska ha möjlighet att anmäla till proven.. Korrekt datum kommer först i augusti.. Tänk på att det är under 1 april - 30 september som man går viltspårprov.. För mer info se under Jaktprov/eftersöksprov och sen Rörligt viltspårprov.. För att starta på ÖKL prov måste hunden ha ett godkänt vilsspårprov anlagsklass.. Det är alltid bra för hund och förare att ha spårproven både i jaktliga sammanhang och för att träna och motivera hunden året om.. Lycka till!.. SWK avd.. Södra har en facebook sida.. Wachtelhundklubben avd södra.. vill du gå med i gruppen är det bara att söka upp sidan via din facebook och fråga om du får bli medlem.. Facebook sidan är ett komplement till vårt nyhetsbrev.. Den 15 juni höll Yngsjö träningsgrupp en apport och  ...   in er mailadress längst ner på denna sida.. Ett stort tack till alla markvärdar och markägare som ställt upp med mark för våra prov.. Annons finner ni.. här.. Huvudsponsor för SWK södras aktiviteter.. Kommande aktiviteter.. Skogsprov 2013.. Jaktprov/eftersöksprov.. Anmälan till jaktproven.. Rörligt viltspårprov.. Särskilt prov.. Skogsprov och vildsvinsprov.. Startavgifter prov.. Skogsprov - Osby / Jonstorp.. 2013-08-31.. Skogsprov - Ryssby / Engaholm.. Jaktprov UKL - Trolle-Ljungby.. 2013-09-01.. Jaktprov UKL - Svalöv / Lönstorp.. Jaktprov UKL - Sjöbo.. 2013-09-07.. Jaktprov UKL - Pugerup.. 2013-09-08.. Jaktprov UKL - Västraby/Rögle.. 2013-09-14.. 2013-09-15.. Jaktprov UKL - Sjöbo.. 2013-09-21.. 2013-09-22.. Jaktprov UKL - Vessige.. Jaktprov NKL - Sjöbo.. 2013-10-05.. Skogsprov - Trolle Ljungby.. 2013-10-06.. Jaktprov ÖKL - Stora Rösjö.. 2013-10-26.. Resultat och rapporter.. Resultat Internationellt Unghundsprov 20110903.. Styrelseprotokoll.. SWK Södra Årsrapporter.. SWK Södra styrelseprotokoll.. Genomförda aktiviteter.. Debattdag kring Dogbase.. Fredskog 25 maj 2013.. Hundträning i Fredskogs hundcenter.. Information / Övrigt.. Bli medlem!.. Kärrmarkens Vandingspris.. Tack till markvärdar och markägare.. Träningsgrupper.. Viltspårprov resultat.. Nyhetsbrev.. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få del av nyheterna och allt som händer o vår lokalavdelning.. E-postadress:..

  Original link path: /?page_id=5
  Open archive

 • Archived pages: 768