www.archive-org-2013.com » ORG » Q » QPS-NORDIC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 30 . Archive date: 2013-06.

 • Title: Psykologiske og sosiale faktorer i arbeid - hovedside
  Descriptive info: .. Psykologiske og sosiale faktorer i arbeid.. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid.. Kartlegging med kvalitetssikrede instrumenter.. Referansedatabase.. Resource center for psychological and social factors at work.. Surveys with psychometrically tested instruments.. Reference database.. Resurscenter för psykologiska och sociala faktorer i arbete.. Kartlägging med kvalitetssäkrade instrument.. Referansdatabas.. Ressourcecenter for psykologiske og sociale faktorer i arbejde.. Kortlægning med kvalitetsikrede instrumenter.. Referancedatabase.. Kommer senere..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Psykologiske og sosiale faktorer i arbeid
  Descriptive info: Anonymitet sikkerhet.. (Personvern).. Forutsetning for kartlegging av arbeid og helse er at den enkelte som deltar er sikret konfidensialitet, anonymitet og sikkerhet.. Det vil si at ingen del av besvarelsen fra den enkelte ansatte blir gjort offentlig eller vist til bedriftsledelsen eller til uvedkommende.. Ressurssenteret anvender et datasystem som sikrer at den enkeltes besvarelse forblir konfidensiell og sikkert oppbevart.. Etter besvarelsen er utført, lagres besvarelser og persondata fysisk atskilt.. Det er ingen elektronisk forbindelse som kan hackes mellom besvarelse og persondata.. Resultater som sendes tilbake til bedriften er anonymisert på en slik måte at enkeltpersoners besvarelser ikke skal gjenfinnes.. Persondata som alder, kjønn og avdeling, brukes bare til å sammenligne grupper og ikke til å finne fram til enkeltpersoner.. Data fra andre bedrifter (for sammenligninger) blir behandlet på samme måte.. Det forutsettes at ledelsen.. og de ansatte er enige.. om at det gjennomføres.. en kartlegging (jfr Arbeidsmiljøloven).. Innlogging..  ...   instrumentet danner kjernen i kartlegginger.. qps-nordic brukerveiledning.. Andre instrumenter som kartlegger spesifikke forhold i virksomheten som endringer, arbeidstid, hjemmearbeid.. Helse og helseplager (psykiske og kroppslige).. Andre forhold: jobb engasjement, ønsker om å slutte, jobb tilfredsstillelse.. Feedback til virksomheten.. Bedrifter som utfører kartlegginger vil få resultatene tilsendt kort tid etter at undersøkelsen er utført.. Disse data vil ikke identifisere den enkelte ansatte.. Data som samles inn fra kartleggingene legges i en sikker database.. Virksomheter som benytter ressurssenteret kan hente ut data fra lignende virksomheter for sammenligning og benchmarking.. Ressurssenteret har sikre rutiner som forhindrer at persondata eller data som identifiserer den enkelte bedrift kommer ut.. Skal besvare spørreskjema.. (er ansatt i en bedrift som gjennomfører kartlegging).. Klikk her.. Skal utføre kartlegging / undersøkelse i en virksomhet.. Skal hente ut data om arbeidsmiljø.. (krever passord).. Kontakt oss for mer informasjon:.. Shahrooz Elka.. shahrooz.. elka@stami.. no.. Tlf: 23 19 52 16..

  Original link path: /no/index.html
  Open archive

 • Title: Psychological and Social Factors at Work
  Descriptive info: Psychological and Social Factors at Work.. Anonymity - security.. A premise for running a survey of work and health is that everyone who participates is guaranteed confidentiality, anonymity and security.. This means that no part of the respondent s reply will be published or shown to the management or to any other person.. The Resource Centre is using a system that ensures that the respondents replies remain confidential and securely stored.. When the survey is completed, the questionnaire answers and personal information are stored physically separated.. There is no electronic connection that can be hacked between answers and personal information.. Name and personal identity number are physically hidden from any access in the system and are used only (1) when doing follow-up surveys being able to ask respondents several times, and compare findings, and (2) for research.. The Data Inspectorate demands this security measure.. Only researches that have signed a legally binding confidentiality contract can use data.. The results that are returned to the organization have been made anonymous in such a way that individual answers cannot be recognized.. Personal information such as age, gender and division, will only be used for forming groups for comparisons and not to identify individual respondents.. Data from organizations (for comparison) will be treated the same way.. It is presumed that there is an agreement between management and employees about performing a survey.. Login.. User ID.. Pasword.. The Resource Centre for Psychological and Social Factors at Work can offer.. Surveys with psychometrically  ...   Organizations that are using the Resource Centre can get information from similar organizations for comparison and benchmarking.. The Resource Centre has secure routines preventing information of persons or data that identifies single organizations, to be revealed.. Surveys have 3 aims:.. To improve working conditions in order to prevent health problems, improve safety, increase efficiency, and improve job satisfaction and involvement.. Acquire new knowledge of which work conditions contribute to health and well being (research).. Acquire knowledge of trends of working conditions over time.. To improve working conditions at your work place, it is useful to have accurate knowledge of what the working conditions are like.. This can only be collected with instruments that are adequately tested, and through the involvement of all employees.. A survey should be followed up by feedback of the results to the employees, in order to enable find areas for improvement.. The Resource Centre sends the results to the person who is responsible for the survey in your organization.. For surveying working conditions, questionnaires have advantages as the method:.. Can reach many employees (best cost-efficiency ratio of all methods).. Every employee is asked the same questions, in the same way.. Answering a questionnaires starts thought processes and reflections on the topics covered.. To answer the survey.. (For employees in an organization performing a survey).. Press here.. Wants to perform a survey in an organization.. Press here.. To get data about work environments.. (Password needed).. Contact us:.. Stein Knardahl.. stein.. knardahl@stami.. Tlf: 23 19 52 10..

  Original link path: /en/index.html
  Open archive

 • Title: Psychological and Social Factors at Work
  Descriptive info: Psychological and Social Factors at Work.. This means that no part of the respondents reply will be published or shown to the management or to any other person.. There is no electronic connection that can be "hacked" between answers and personal information.. Surveys of psychological and social factors at work.. Survey have 3 aims:.. Every employee is asked the same questions, in the same way.. OSAC- / SAC-code..

  Original link path: /sv/index.html
  Open archive

 • Title: prosjektleder_bedrift
  Descriptive info: Anonymitet.. Det er viktig å ha kunnskap om de psykologiske og sosiale faktorene på arbeidsplassen som kan bidra til trivsel og helse for den enkelte, grupper, og for organisasjonen som helhet.. Dette er faktorer som også bidrar til arbeidsmotivasjon, organisasjonslæring og effektivitet.. Reliabiliteten og validiteten for QPSNordic, og tilhørende skalaer, ble undersøkt i to studier.. Data fra ulike utvalg er samlet inn fra forskjellige bransjer i de fire nordiske landene.. Om kartlegging.. I 1994 igangsatte Nordisk Ministerråd et prosjekt, med den målsetting å bedre den vitenskapelige kvaliteten og sikre sammenlignbarhet i målinger og data om psykologiske, sosiale og organisasjonsmessige faktorer i arbeid.. Instrumentet som er resultatet av arbeidet, et generelt nordisk  ...   og sosiale faktorene i arbeid.. Instrumentet kan brukes både ved tiltak ved forskjelligearbeidsplasser og for vitenskapelige formål.. Anvendeligheten av QPSNordic i betydningen forbedring av de psykologiske og sosiale sidene ved arbeidsmiljøet gjennom deltakelse, har vært et viktig hensyn under utviklingen av metoden.. Ansattes vurdering av en tilbakemeldings- prosedyre med QPSNordic ble undersøkt som et ledd ivalideringsprosessen.. Vektlegging av tilbakemelding av resultater bidrar til å styrke medvirkningstradisjonen i arbeidslivsutvikling i de Nordiske landene og i andre land.. Kortversjonen av QPSNordic består av spørsmål som er valgt ut fra skalaene, samt enkeltspørsmål.. Det er ikke skalaer i kortversjonen, og den kvalitetstesting med utprøvning av validitet.. Skal du besvare skjema?.. Organisasjonsoppert�r:.. Ta ut data (forsker):..

  Original link path: /dk/index.html
  Open archive

 • Title: Psychological and Social Factors at Work
  Descriptive info: Preferred Language.. Finnish.. English..

  Original link path: /fi/index.html
  Open archive

 • Title: Psykologiske og sosiale faktorer i arbeid - for respondenter
  Descriptive info: (Personvern).. Navn og personnummer er skjult i systemet og benyttes bare (1) for å spørre deltakerne flere ganger og sammenligne funn og (2) til forskning.. Dette er krav fra Datatilsynet.. Bare forskere med taushetsplikt får bruke data.. Dette er krav fra datatilsynet.. Personopplysningene oppbevares til 2015.. Hvis det er behov for personopplysningene etter dette, må man søke om ny konsesjon fra Datatilsynet.. Kartlegging av psykologiske og sosiale faktorer i arbeid.. Det er 3 formål med kartlegginger.. Forbedring av arbeidsforhold for å forebygge helseplager, bedre sikkerhet, bedre effektivitet og bedre trivsel.. Forskning om hvilke forhold  ...   arbeidsplass er nyttig å ha mest mulig sikker kunnskap om arbeidsforholdene.. Dette kan bare gjøres med kvalitetssikrede metoder og ved at alle ansatte bidrar.. En kartlegging bør følges av tilbakemelding til de ansatte om resultatene, slik at man kan lete etter forbedringer.. Ressurssenteret sender resultater tilbake til den som er ansvarlig for kartleggingen i din virksomhet.. Spørreskjema som metode for å kartlegge arbeidsforhold.. Fordeler:.. Kan nå mange ansatte - best kost-nytte forhold av alle metoder.. Alle får samme spørsmål stilt på samme måten.. Å besvare et spørreskjema starter tenkeprosesser og bevisstgjøring.. OSAC- / SAC-kode..

  Original link path: /no/respondent.html
  Open archive

 • Title: Psykologiske og sosiale faktorer i arbeid - for prosjektleder i bedrift
  Descriptive info: For å forbedre arbeidsforhold på din arbeidsplass er det nyttig å ha mest mulig sikker kunnskap om arbeidsforholdene.. En kartlegging bør følges av tilbakemelding til de ansatte om resultatene, slik at ledelse og ansatte kan følge opp resultatene med forbedringer.. Du kan her hente ut kontrakter og skjema som er nødvendig for å gjennomføre  ...   Konfidensialitets kontrakt.. Konfidensialitets kontrakt (Nynorsk).. Skjema for å beskrive organisasjonen (bakgrunns- opplysninger).. Skjema for å beskrive organisasjonen (bakgrunns- opplysninger, Nynorsk).. Standard informasjon til beslutningstakere i organisasjonen.. Standard informasjon til beslutningstakere i organisasjonen (Nynorsk).. Standard informasjon til ansatte.. Standard informasjon til ansatte (Nynorsk).. Om tilbakemelding av resultatene.. Om tilbakemelding av resultatene (Nynorsk).. Mal adresseliste.. ISCO liste..

  Original link path: /no/projectLeader_organization.html
  Open archive

 • Title: Psykologiske og sosiale faktorer i arbeid - for forsker
  Descriptive info: Anonymiserte data.. (dvs svarene kan ikke spores tilbake til den som har svart).. Data kan hentes ut fra databasen for 3 formål:.. 1.. Virksomheter som deltar i undersøkelser kan hente ut data for å sammenligne med andre virksomheter elle bransjer.. Data hentes ut av den person i bedriften som har inngått kontrakt med databasen om blant annet taushetsplikt.. Data er anonymiserte.. 2.. Myndigheter kan hente ut anonymiserte data for å følge utviklingen i arbeidsmiljø i Norge.. Data hentes ut av en person som har inngått  ...   anonymiserte data.. Personsensitive data.. (dvs svarene kan knyttes til den personen som har svart).. Personsensitive data kan bare hentes ut fra databasen for forskning som krever at man følger enkeltpersoner over tid.. Dette er forskning om årsaksforhold eller virkninger av tiltak.. Kun enkelte forskere som har avgitt egen taushetserklæring og som dokumenterer overfor databasen og for Datatilsynet at data blir behandlet på en absolutt sikker måte, kan få tilgang.. Lister som identifiserer personer (koder) kan bare utleveres fysisk atskilt fra spørreskjemadata, og ikke over internett..

  Original link path: /no/researcher.html
  Open archive

 • Title: Innlogging
  Descriptive info: Bruker innlogging.. Logg inn.. Språk.. Norwegian.. Systemfabrikken AS.. release @sysfab.. release.. name@ build @sysfab.. build.. number@..

  Original link path: /rpsa/login.do
  Open archive

 • Title: Psychological and Social Factors at Work
  Descriptive info: Anonymity - security.. Name and personal identity number are physically hidden from any access in the system and are used only (1) when doing follow-up surveys being able to ask respondents s everal times, and compare findings, and (2) for research..

  Original link path: /en/respondent.html
  Open archive

 • Archived pages: 30