www.archive-org-2013.com » ORG » M » MORAWA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 337 . Archive date: 2013-10.

 • Title: Fundacja św.Jadwigi w Morawie
  Descriptive info: .. Fundacja Św.. Jadwigi w Morawie.. Pałac Morawa.. Aktualności.. Fundacja.. Założyciel.. Statut.. Partnerzy.. Sponsorzy.. Wolontariat.. Aktualne projekty.. Archiwalne projekty.. Nagrody.. Historia.. Własność.. v.. Wietersheim.. Marie v.. Kramsta.. Melitta Sallai.. Ośrodek edukacyjny.. Raporty.. Przedszkole.. O przedszkolu.. Kadra pedagogiczna.. Misja i wizja.. Przyjaciele przedszkola.. Rekrutacja.. Galeria.. Kontakt.. Aktualności - archiwum.. Kultura.. Park.. Wystawy.. Kronika.. Jesienne igraszki - galeria zdjęć.. Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć z zabaw dzieci naszego.. Napisano wtorek, 08 październik 2013 17:50.. Pani Jesień.. Do naszego przedszkola zawitała Pani Jesień.. Przedszkolaki powitały nową porę.. Napisano wtorek, 08 październik 2013 16:57.. Filharmonia na wesoło.. We wtorek, 17.. 09.. b.. r.. w ramach edukacji muzycznej w naszym.. Napisano wtorek, 17 wrzesień 2013 16:47.. Kurs muzyki kameralnej - Morawa 04.. 08-18.. 08.. 2013.. Już od ponad dziesięciu lat w okresie letnim w Morawie.. Napisano środa, 07 sierpień 2013 17:00.. Pożegnanie starszaków.. Nadszedł czas pożegnania starszaków.. Uroczystość, na którą przybyli rodzice, a.. Napisano środa, 03 lipiec 2013 18:10.. więcej aktualności.. Subskrybuj to źródło  ...   w wieku przedszkolnym i wychowanie ich na gruncie etyki chrześcijańskiej;.. działalność oświatowa, w tym zwłaszcza edukacja i wychowanie młodzieży w duchu porozumienia między narodami.. Przedszkole dla 30 dzieci z Morawy i okolicy zostało otwarte w maju 1993 r.. Wykorzystuje elementy pedagogiki Marii Montessori.. Zatrudnia trzy nauczycielki, wszystkie z wyższym wykształceniem pedagogicznym.. Ośrodek edukacyjny działa od września 1994 r.. Organizuje i współ-organizuje programy historyczne, językowe, krajoznawcze, pedagogiczne, psychologiczne i terapeutyczne.. W roku 1999 za działalność oświatową w Fundacji św.. Jadwigi pani Melitta Sallai i pan Jacek Dąbrowski zostali wyróżnieni nagrodą POLCUL – Fundacji Niezależnej Kultury Polskiej.. W roku 2002 Fundacja otrzymała Nagrodę Polsko-Niemiecką, przyznawaną corocznie na wniosek parlamentarnych komisji spraw zagranicznych przez ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec za działalność służącą porozumieniu i pojednaniu polsko-niemieckiemu.. Jadwigi jest organizacją pożytku publicznego;.. KRS: 0000116588.. www.. morawa.. org.. na swojej witrynie stosuje pliki cookies (tzw.. ciasteczka).. Kliknij tu.. , aby ukryć tę informację.. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj.. politykę cookies..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Aktualności
  Descriptive info: środa, 07 sierpień 2013 17:00.. 2013.. Już od ponad dziesięciu lat w okresie letnim w Morawie k/Strzegomia odbywają się kursy muzyki kameralnej dla kwartetów smyczkowych, pod kierownictwem artystycznym pani Mechthild Ortschig, niegdyś pierwszej skrzypaczki Orkiestry Państwowej w Stuttgartcie.. Czytaj więcej.. poniedziałek, 28 styczeń 2013 20:52.. Trzy najważniejsze dni z historii mojego kraju.. Polsko – Niemiecki projekt historyczny w Morawie „Trzy najważniejsze dni z historii mojego kraju” 21.. - 26.. Stycznia 2013 r.. poniedziałek, 17 grudzień 2012 08:10.. „Trzy najważniejsze dni z historii mojego kraju" – to tytuł bilateralnego projektu, przygotowywanego przez Fundację Św.. Jadwigi w dolnośląskiej Morawie w dniach 21-26 stycznia 2013 r.. , dla uczestników z Polski i Niemiec.. Etykiety..  ...   blaskiem!.. Na czas, przed nastaniem zimy, w zeszłą sobotę o godzinie 16.. 45, pracownicy przedsiębiorstwa GALEKO z Wrocławia zamocowali na dachu ostatni kawałek ocynkowanej blachy z tytanu.. wtorek, 11 wrzesień 2012 16:16.. Remont dachu.. Wczesną wiosną 2012 roku Fundacja św.. Jadwigi rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Wymiana pokrycia dachu budynku pałacowego w Morawie”.. remont.. sobota, 23 czerwiec 2012 10:16.. Moc obecności.. Ożywczy/odżywczy warsztat dla osób zajmujących się pomaganiem: terapeutów, lekarzy, pedagogów, pracowników opieki społecznej.. sobota, 23 czerwiec 2012 09:56.. Kolonia artystyczna z jazdą konną.. Latem bieżącego roku pałac w Morawie użyczy swej gościny dzieciom w ramach kolonii organizowanej przez firmę "Rewelacja".. sobota, 23 czerwiec 2012 09:50.. Dzieje Śląska.. Jadwigi wydała.. "Dzieje Śląska"..

  Original link path: /aktualnosci
  Open archive

 • Title: Fundacja
  Descriptive info: Nagrody.. Artykuł w przygotowaniu.. Opublikowano w.. Archiwalne projekty.. Aktualne projekty.. Wolontariat.. Partnerzy.. Sponsorzy.. Statut.. Statut Fundacji św.. Jadwigi.. Założyciel Fundacji..

  Original link path: /fundacja
  Open archive
 •  

 • Title: Założyciel Fundacji
  Descriptive info: wielkość czcionki.. zmniejsz wielkość czcionki.. powiększ czcionkę.. Wydrukuj.. Email.. Oceń ten artykuł.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (0 głosów).. Czytany.. 1184.. razy.. Tweet.. Więcej w tej kategorii:.. powrót na górę..

  Original link path: /fundacja/zalozyciel
  Open archive

 • Title: Statut
  Descriptive info: § 1.. Postanowienia ogólne.. Niniejszy statut reguluje działalność fundacji pod nazwą "Fundacja św.. Jadwi-gi", zwanej dalej "Fundacją", ustanowionej przez Stowarzyszenie Przedszkolne św.. Jadwigi w Baden-Baden (Niemcy), zwane dalej "Fundatorem", aktem nota-rialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym Sławomirem Strojnym, zastępcą Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie, w dniu 11 lipca 1995 roku za rep.. nr A 3876/95.. Fundacja posiada osobowość prawną.. Siedzibą Fundacji jest Morawa, gmina Strzegom.. Fundacja jest powołana na czas nieoznaczony.. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Naro-dowej.. 6.. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak rów-nież poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.. 7.. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, spółki i inne fundacje, a także przystępować do spółek i fundacji.. Fundacja może być udziałowcem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszem spółek akcyjnych.. 8.. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.. 9.. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem „Fundacja św.. Jadwigi”.. 10.. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.. § 2.. Cele i zasady działania Fundacji.. Celem Fundacji jest wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym na gruncie ety-ki chrześcijańskiej, zapewnienie i zorganizowanie całodziennej, bezpłatnej opieki dzieciom z ubogich rodzin.. Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i wspieranie inicjatyw obywatel-skich, kulturalnych i oświatowych, zwłaszcza służących porozumieniu między narodami i integracji europejskiej.. § 3.. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:.. organizowanie, finansowanie i prowadzenie bezpłatnego przedszkola w Mora-wie, gmina Strzegom;.. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom określonym w § 2.. pkt.. 1;.. prowadzenie ośrodka edukacyjnego, domu spotkań i muzeum;.. wynajmowanie lub dzierżawę wraz z wyposażeniem oraz konserwację, rozbu-dowę i rozszerzenie nieruchomości, będącej zabytkiem chronionym, stanowiącej własność Fundacji;.. zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu.. § 4.. Majątek i dochody Fundacji.. Majątek Fundacji stanowią Fundusz Założycielski w wysokości 16.. 990 złotych (10.. 000 DM) wniesiony przez Fundatora oraz inne składniki majątkowe, nabyte w czasie działalności statutowej.. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę w wysokości 8.. 000 złotych.. Dochody Fundacji pochodzą z:.. a) darowizn, spadków, zapisów;.. b) subwencji osób prawnych krajowych i zagranicznych;.. c) wpłat dokonywanych przez Fundatora;.. d) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;.. e) dotacji państwowych i samorządowych.. Środki uzyskane z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Fundację, będą w całości przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.. Zabrania się:.. a) udzielania pożyczek z majątku Fundacji lub zabezpieczania tym majątkiem zobowiązań w stosunku do fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewień-stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";.. b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto-sunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bez-płatnie lub na warunkach preferencyjnych;.. c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w sto-sunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;.. d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w któ-rych uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy lub fundator oraz ich osoby bliskie.. § 5.. Organy Fundacji.. Organami Fundacji są:.. 1/ Zarząd.. 2/ Rada Fundacji.. § 6.. Zarząd Fundacji.. Zarząd Fundacji składa się z przewodniczącego, zastępcy i jednego lub dwu członków.. Zarząd powoływany jest na okres swojej kadencji przez Radę Fundacji.. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.. Rada Fundacji może w każdym momencie odwołać członków Zarządu.. Przed upływem kadencji mianowanie zastępcze na pozostały okres kadencji jest możliwe.. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów.. Decyzje, które dotyczą inwestycji Fundacji przekraczających kwotę 15..  ...   Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;.. b) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu ponoszonych, uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w art.. 8 pkt.. 8 ustawy z dnia 03.. 03.. 2000 r.. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.. Członkowie Rady Fundacji ani członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.. 11.. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba pozostająca w związku gospodarczym z członkiem Zarządu Fundacji.. § 8.. Organizacja działalności gospodarczej Fundacji.. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez nią samą, a także przez specjalne wyodrębnione jednostki organizacyjne oraz przez udział w spółkach.. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach, służących realizacji celów statutowych.. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.. Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa Fundacji i jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych prowadzone są na zasadach ogólnych.. Przedmiot i zasady prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji określa regulamin, stanowiący integralną część statutu.. Postanowienia końcowe.. § 9.. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.. § 10.. Fundacja przedstawi właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 maja sprawo-zdanie ze swojej działalności, które będzie też udostępnione opinii publicznej.. § 11.. W przypadku rozwiązania Fundacji pozostały po niej majątek będzie wykorzy-stany na cele, którym Fundacji służyła.. § 12.. Dla lepszego urzeczywistnienia swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją zapada na mocy uchwały Rady Fundacji podjętej większością dwóch trzecich głosów po uprzednim uzyskaniu zgody Fundatora.. § 13.. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów po uprzednim wyrażeniu zgody przez Fundatora.. § 14.. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych.. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów po uprzednim uzyskaniu zgody Fundatora.. § 15.. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.. ------------------------------------------------------------------------------------------.. stan aktualny (po zmianach zatwierdzonych przez KRS 19.. 2011 r.. ).. REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ ŚW.. JADWIGI.. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. Jadwigi, zwana dalej Fundacją, prowadzi działalność gospo-darczą dla uzyskania środków na realizację swoich celów statutowych.. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach, odpowiadających potrzebom realizacji celów Fundacji.. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w wybranych obszarach według opracowanych przez Zarząd i uzgodnionych z Radą Fundacji planów, gwaran-tujących zwrot poniesionych nakładów i minimalizację ryzyka.. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji zostanie przeznaczony na finan-sowanie działalności statutowej.. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez nią samą, a także przez specjalnie wyodrębnione jednostki organizacyjne, za pośrednic-twem wyodrębnionych zakładów oraz przez udział w spółkach.. Wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalnością zakładów kierują ich kierownicy, którzy w zakresie działalności gospodarczej zakładu są ustano-wieni pełnomocnikami Fundacji.. Dla powołania kierownika zakładu gospodarczego wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji i zgoda Rady Fundacji.. Kierownik zakładu gospodarczego określa regulamin działalności gospodarczej zakładu, zatwierdzany przez Zarząd Fundacji.. W przypadku utworzenia zakładów są one jednostkami organizacyjnymi Fun-dacji i podlegają Zarządowi Fundacji.. Zarząd zakładanej przez Fundację spółki powoływany jest uchwałą Zarządu Fundacji za zgodą Rady Fundacji.. ZAKRES AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ.. Wynajem i dzierżawa w całości lub części nieruchomości, będącej własnością Fundacji.. Usługi zakwaterowania.. Usługi w dziedzinie turystyki, sportu i rekreacji.. Usługi w dziedzinie małej poligrafii.. Wydawanie książek.. Pozostała działalność wydawnicza.. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określa Zarząd za zgodą Rady.. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie Fundacja uzyska wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeśli będą tego wymagały przepisy prawa.. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określają obowiązujące powszechnie przepisy prawne i zasady prowadzenia gospodarki finansowej i ewidencji księgowej dla jednostek organizacyjnych.. 924.. Ostatnio zmieniany środa, 05 wrzesień 2012 09:46..

  Original link path: /fundacja/statut
  Open archive

 • Title: Partnerzy
  Descriptive info: 928..

  Original link path: /fundacja/partnerzy
  Open archive

 • Title: Sponsorzy
  Descriptive info: 916..

  Original link path: /fundacja/sponsorzy
  Open archive

 • Title: Wolontariat
  Descriptive info: 927..

  Original link path: /fundacja/wolontariat
  Open archive

 • Title: Aktualne projekty
  Descriptive info: 945.. Ostatnio zmieniany sobota, 23 czerwiec 2012 12:26..

  Original link path: /fundacja/aktualne-projekty
  Open archive

 • Title: Archiwalne projekty
  Descriptive info: 902..

  Original link path: /fundacja/archiwalne-projekty
  Open archive

 • Title: Nagrody
  Descriptive info: 830..

  Original link path: /fundacja/nagrody
  Open archive •  


  Archived pages: 337